Arlene Dahl

Arlene Dahl
1624 Vine Street

Viola Dana

Viola Dana
6541 Hollywood Blvd.

Dorothy Dandridge

Dorothy Dandridge
6719 Hollywood Blvd.

Karl Dane

Karl Dane
6140 Hollywood Blvd.

Bebe Daniels

Bebe Daniels
1716 Vine Street

Linda Darnell

Linda Darnell
1631 Vine Street

Jane Darwell

Jane Darwell
6735 Hollywood Blvd.

Delmer Daves

Delmer Daves
1634 Vine Street

Marion Davies

Marion Davies
6326 Hollywood Blvd.

Bette Davis

Bette Davis
6225 Hollywood Blvd.

Joan Davis

Joan Davis
1521 Vine Street

Doris Day

Doris Day
6735 Hollywood Blvd.

Laraine Day

Laraine Day
6676 Hollywood Blvd.

Yvonne De Carlo

Yvonne De Carlo
6124 Hollywood Blvd.

Olivia de Havilland

Olivia de Havilland
6762 Hollywood Blvd.

Marguerite De La Motte

Marguerite De La Motte
6902 Hollywood Blvd.

James Dean

James Dean
1719 Vine Street

Frances Dee

Frances Dee
7080 Hollywood Blvd.

Carter DeHaven

Carter DeHaven
1742 Vine Street

Gloria DeHaven

Gloria DeHaven
6933 Hollywood Blvd.


1630 Vine Street

Roy Del Ruth

Roy Del Ruth
6150 Hollywood Blvd.

Dom DeLuise

Dom DeLuise
1765 N. Vine Street

William Demarest

William Demarest
6667 Hollywood Blvd.

Cecil B. DeMille

Cecil B. DeMille
1725 Vine Street

 

3456789101112